Strategi og forretningsutvikling

 

  • Har bedriften definert en klar forretningsidé, visjon og verdier?
  • Er det foretatt strategiske veivalg?
  • Er det definert klare målsetninger på kort og lang sikt?
  • Er forretningsdriften, organisasjonen og markedsføringen i samsvar med bedriftens mål?
  • Er det en klar struktur og effektive rutiner og prosesser i virksomheten?
  • Er kommunikasjonen og markedsstrategi tydelig og i samsvar med strategien?
  • Hvilken rolle har de ansatte i bedriftens strategi?
  • Foreligger det handlingsplaner for det neste året?
  • Har bedriften kontroll på økonomistyringen?

Uten disse ”grunnsteinene” på plass, er det erfaringsmessig vanskelig å lykkes i et konkurranseutsatt marked.

Hjerteblad hjelper bedriften med å utvikle en klar strategi og forretningsplan som gir tydelige rammer for alle disse punktene. Vi kaller dette å bygge grunnmuren for videre vekst, og dette er noe av det kjekkeste arbeidet vi gjør!

Trygghet. Ro. Oversikt. Kontroll. I åpne landskap er det godt å være.
Trygghet. Ro. Oversikt. Kontroll. I åpne landskap er det godt å være.

Å bistå med strategi- og forretningsutvikling er Hjerteblad sin desidert mest solgte tjeneste. Ikke så rart kanskje, da dette er, og bør være!- grunnpilaren i all ressursbruk som bedriften gjør, enten det er i form at arbeidstimer eller kostnader. En gjennomarbeidet strategiplan er virksomhetens viktigste verktøy for videre utvikling og vekst, og gir svarene på hva og hvordan ressursene skal brukes  for å oppnå bedriftens mål. Hjerteblad har gjennomført utallige strategiprosesser med både små og store bedrifter, med nye og veletablerte virksomheter, og med private og offentlige aktører. Les gjerne tilbakemeldinger fra noen av Hjerteblad sine fornøyde kunder her.

Hva er egentlig strategi?

For mange er uttrykket “bedriftsstrategi” noe som er litt “ullent” og vanskelig å forstå. Noe som kun angår de store, profesjonelle aktørene, med store budsjetter og enda større bankkontoer. Men slik er det jo ikke! Strategi er selve grunnmuren i enhver bedrift, liten som stor, og like viktig uansett hvor i livssyklusen bedriften befinner seg. En effektiv strategi er enkel å forstå, og enkel å kommunisere. Det handler om å peke ut en retning, få folk med seg, og å bevege seg i riktig retning. Implementere en visjon, definere et klart og tydelig mål, fokusere og å ha tålmodighet. Det handler om de store linjene, mens detaljene og justeringene må tas etter hvert som de kommer. Virksomheten må altså tilpasse seg nye muligheter og utfordringer som dukker opp underveis, men med en klar strategi i bunn er retningen gitt. Dette skaper en trygg bedriftskultur, tilhørighet og gjennomføringskraft.

Suksess er avhengig av bedriftens evne til å gjennomføre. Det er menneskene i organisasjonen som skaper resultatene – strategien er grunnpilaren som forteller dem hvilken retning de skal gå.

Hva skal en forretningsidé inneholde?

Forretningsidéen er selve fundamentet i bedriften, og skal hjelpe deg når selskapet står ovenfor strategiske valg i hverdagen. Passer disse produktene/tjenestene inn i konseptet vårt? Skal vi gå inn i dette markedet? Er denne markedsføringsprofilen i samsvar med hva vi har definert som bedriftens konkurransefordel?

Tommelfingerregel: En forretningsidé skal navngi bedriften, fortelle hvilken bransje bedriften opererer i, definere (geografisk) marked, samt fortelle hvem som er bedriftens hovedkunder og ikke minst definere hva som er unikt ved bedriften (bedriftens USP – hvorfor skal kundene velge oss fremfor våre konkurrenter). Forretningsidéen skal være på maksimalt førti ord og ikke mer enn to til tre linjer. Dvs. at her er det mye som skal sies med få ord. Det kan virke utfordrende å få til, men selve prosessen med å definere forretningsidéen er en god øvelse for å bli tydeligere på hva bedriften driver med. Avklaring og definering av forretningsidé er en viktig del av en strategiutviklingsprosess.

Verdier er bedriftens “DNA”!

Alle mennesker har verdier i livet, bevisst eller ubevisst. I denne sammenheng er verdier det som er viktig for oss, som motiverer oss og gir oss mening. Verdiene motiverer oss til handling, og derfor er også det å være bevisst sine verdier en viktig drivkraft for å skape resultater. Verdier for en virksomhet fungerer på akkurat samme måte. Det å finne fram til ekte og gode verdier som implementeres i virksomheten vil være en sterk konkurransefordel. Levende verdier utgjør en forskjell for menneskene i organisasjonen og skaper positive ringvirkninger for hele virksomheten. Slik kan også verdiene være med på å skape det bedriften skal være unik på – fordi det er menneskene i organisasjonen som lever verdiene, og det er menneskene som skaper resultatene!

Verdiene gir trygghet, virker samlende og skaper identitet. Verdiene, sammen med mål og visjon er selve grunnmuren i organisasjonen. Grunnmuren skaper fellesskap, retning og inspirasjon, og er basisen for all forretningsutvikling. Hjerteblad bistår med å avklare, definere og implementere din bedrifts unike DNA – en viktig konkurransefaktor i enhver bransje.

”Om du ikke vet hvor du skal

er det liten sannsynlighet for at du kommer dit”

I ytre strøk er fergen limet. Fergen er min timeout.
I ytre strøk er fergen limet. Fergen er min timeout.